logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
plus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
 PRAWO PRACY
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

 

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i osób,
o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3-7, tj:

 • osób poszukujących pracy, które:
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkolenia, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych: trwa od 12 do 18 miesięcy, kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub czeladniczym, potwierdzonym odpowiednim świadectwem.
 2. Przyuczenie do pracy dorosłych: trwa od 3 do 6 miesięcy. Celem przyuczenia jest zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności i kończy się egzaminem sprawdzającym,  potwierdzającym nabyte umiejętności.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych między starostą a pracodawcą lub miedzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Umowa określa warunki i terminy złożenia przez pracodawcę wniosku do powiatowego urzędu pracy o dokonanie refundacji wydatków na realizację przygotowania zawodowego dorosłych a także wniosku o wypłatę premii z tytułu ukończenia przez uczestników programu przygotowania zawodowego dorosłych i zaliczenia egzaminu. Refundacja i premia stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów:

1)rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)

2)rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007r., str. 6). Oznacza to ograniczenie maksymalnej kwoty otrzymywanych środków publicznych w limitach czasowych i zobowiązuje do prowadzenia stosownej dokumentacji.

 

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych musi złożyć wniosek o gotowości ich utworzenia do właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

Pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Od opiekunów uczestników praktycznej nauki zawodu dorosłych wymagane jest posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu czyli w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 988 ze zm., Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1875

Od opiekunów uczestników przyuczenia do pracy dorosłych wymagane jest posiadanie:

-wykształcenia średniego,

-3 letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których wymagane sa umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia,

-rocznego doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami

 

Ponadto pracodawca przygotowuje program przygotowania zawodowego dorosłych lub instytucja szkoleniowa we współpracy z pracodawcą lub we współpracy z organizacją pracodawców, Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Program przygotowania zawodowego dorosłych musi zawierać:

1)      określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jej trwania,

2)      nazwę i kod zawodu,

3)      wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy,

4)      wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności,

5)      wymagania wstępne dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych
i zdrowotnych stawiane uczestnikom;

6)      plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej;

7)      wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

 

Pracodawca określa sposób realizacji zajęć teoretycznych i proponuje instytucje egzaminujące. Natomiast urząd pracy dokonuje wyboru instytucji szkoleniowych oraz instytucji egzaminujących.

 

Obowiązki pracodawcy realizującego przygotowanie zawodowe dorosłych to m.in.:

1.      zapoznanie uczestnika z obowiązkami i uprawnieniami,

2.      realizacja programu i bieżąca dokumentacja tej realizacji,

3.      zapewnieni uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków,

4.      zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

5.      przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp i p. poz. I regulaminem pracy,

6.      przydzielenia na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i niezbędnych środków higieny osobiste,,

7.      zapewnienia na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

 

 

INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIAZKACH ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DOROSŁYCH

I.                   Uprawnienia osoby kierowanej na przygotowanie zawodowe dorosłych:

 1. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych w 2009r. na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy przysługuje stypendium:
  - w wysokości 120%       Za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach - stypendium nie przysługuje.
 2. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy wskutek choroby, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
 3. W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek.
 4. Osobie skierowanej na przygotowanie zawodowe dorosłych, starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, poniesionych kosztów z tytułu przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych jeżeli uzyskuje wynagrodzenia lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 5. Osobie skierowanej na przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejsce zamieszkania, starosta może dokonywać zwrotu kosztów zakwaterowania jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

1) czas dojazdu na przygotowanie zawodowe dorosłych i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;

2) mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w pobliżu miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,

3) uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania;

 1. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
 2. Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych.

 

 

 

II. Obowiązki osoby kierowanej na przygotowanie zawodowe dorosłych

„Bezrobotny” zobowiązuje się do:

 1. Regularnego uczęszczania na zajęcia.
 2. Stosowania się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy
 3. Stosowania się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej.
 4. Przystąpienia do sprawdzianów okresowych i egzaminów.
 5. Przedstawienia w PUP ankiet z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych
 6. Przedstawienia w PUP i pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych świadectwa uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia.
 7. Zawiadomienia w ciągu 7 dni PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do stypendium /art.74/.
 8. Zwrotu kosztów przygotowania w przypadku nieukończenia przygotowania zawodowego dorosłych z własnej winy, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego chyba że powodem będzie podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej /art. 53h ust. 1/. Na koszt przygotowania składa się /art. 2 ust.1 pkt 12/:

a)      uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej,

b)      koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,

c)      koszty przejazdu,

d)     koszty zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,

e)      koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

f)       koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Skutki odmowy udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych lub nie podjęcia przygotowania po skierowaniu:

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych lub nie podjął , zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej  i każdej kolejnej odmowy /art 33 ust 4 pkt 3/.

Natomiast jeżeli bezrobotny z własnej winy przerwie program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpi do egzaminu czeladniczego, kwalifikacyjnego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia/art. 53h ust. 2/.

                                                                                                            Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................

Pesel: ................................................................................................ .....................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacją o prawach i obowiązkach osoby skierowanej na szkolenie.

 

 

Data: …………………..                  Podpis osoby kierowanej na szkolenie

Ilość odwiedzin: 33889
Nazwa dokumentu: PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Gwoździańska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gwoździańska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-08-04 11:12:58
Data udostępnienia informacji: 2009-08-04 11:12:58
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 13:05:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner