logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
minus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
minus REFERENT - 2 osoby
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - DS - REFERENT (2 etaty)
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - REFERENT (2 etaty)
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY W URZĘDZIE > REFERENT - 2 osoby

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE    
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze
Dział Ewidencji i Świadczeń
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 A

17 sierpień 2017r.

Nazwa stanowiska: REFERENT - 2 osoby.


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie   wyższe
 5. Staż pracy – preferowany  w publicznych służbach zatrudnienia,
 6. Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz  Kodeksu Pracy ,
 7. Dobra znajomość obsługi komputera   -    preferowana   znajomość  programów SYRIUSZ ,E-DOK
   

Wymagania dodatkowe:

 • Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów personalnych , umiejętności negocjacyjne i odporność emocjonalna,
 • Wysoka kultura osobista, takt , opanowanie , cierpliwość, stanowczość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta obejmuje:

 1. Obsługa bezrobotnych w zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń,

 2. Udzielanie informacji o obowiązkach i uprawnieniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

 3. Sprawdzanie kompletności dokumentów, ich weryfikacja i właściwa kwalifikacja oraz wydawanie decyzji administracyjnych,

 4. Modyfikowanie danych bezrobotnych i poszukujących pracy w systemie Syriusz,

 5. Obsługa systemu E-DOK,

 6. Współdziałanie z innymi stanowiskami

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;

 2. Życiorys zawodowy (CV);

 3. Kserokopie świadectw pracy;

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności;

 6. Kwestionariusz osobowy;

 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze 

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi: co najmniej 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku np.:

 1. Miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 4 – kondygnacyjnym z windą;

 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 3. Wymiar czasu pracy:   Pełny etat

 4. Data zatrudnienia: wrzesień 2017r.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w Kancelarii Urzędu (pokój nr 4) lub przesłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Batorego 126 A

65-735 Zielona Góra

Z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko REFERENT w Dziale : Dział Ewidencji i Świadczeń”  w terminie do dnia 28 sierpnia 2017r. do godziny 15:00.

 

 

Inne informacje:

 1. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszych etapów naboru będą powiadomione telefonicznie; brak odpowiedzi jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Nadesłane oferty pracy nie będą zwracane i ulegną zniszczeniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 3. Kandydat przystępujący do dalszego etapu naboru przedkłada do wglądu dokument tożsamości;

 4. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po określonym terminie nie będą rozpatrywane;

 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PUP
  a także na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;

 6. Informacja o możliwości ubiegania się o pracę przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1202);

 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 684565662

 

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 2. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

 3. Kwestionariusz osobowy


17 sierpień 2017 r.

Załączniki do pobrania: 2017-08-18 11:51:06 - Załączniki (39.50 kB)

Ilość odwiedzin: 438
Nazwa dokumentu: REFERENT - 2 osoby
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Milczarek
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Milczarek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-08-17 09:01:09
Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 09:01:09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-18 11:51:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner