logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus DOA - KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - DOA - KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - DOA - KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                    POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE    

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza
z dniem 10 listopada 2017 r. nabór na stanowisko kierownicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze Dział Organizacji i Administracji

                       65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A

 

Nazwa stanowiska: KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba.

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, zarządzanie i marketing, prawnicze lub administracyjne;
 5. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu;
 6. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat stażu  pracy na stanowisku kierowniczym , w tym związane z kierowaniem zespołem pracowniczym, preferowane doświadczenie w zakresie spraw administracyjnych, organizacji zarządzania lub nadzoru oraz kontroli;
 7. Znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy , o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, z zakresu przepisów BHP, o rachunkowości ( w zakresie zasad organizacji, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia, przedmiotów i składników mienia jednostki budżetowej);
 8. Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym;
 9. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kat.B lub wyższe;
 10. Mile widziane inne uprawnienia z zakresu spraw nadzoru właścicielskiego BHP itp.;
 11. Znajomość obsługi systemów informatycznych, przetwarzanie i gromadzenie danych, prowadzenie spraw administracyjnych;
 12. Obsługa komputera, znajomość programów komputerowych: MS Office.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań oraz umiejętność pracy w zespole, kierowanie zespołem pracowniczym;
 2. Łatwość nawiązywania kontaktów personalnych, umiejętności negocjacyjne i odporność emocjonalna w sytuacjach  stresowych;
 3. Wysoka kultura osobista, takt, opanowanie, cierpliwość, stanowczość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

a) Z zakresu organizacji i zarządzania:

- tworzenie planów działania i strategii funkcjonowania Urzędu;

- opracowanie planów pracy, zasad kontroli wewnętrznej oraz zarządczej;

- opracowywanie projektów aktów normatywnych Dyrektora Urzędu;

- prowadzenie zbioru i rejestru zarządzeń Dyrektora Urzędu;

- opracowywanie projektów regulaminu pracy Urzędu oraz innych regulaminów dotyczących funkcjonowania Urzędu;

- projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie;

- monitorowanie zmian w przepisach m.in.: z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy i innych dotyczących Publicznych Służb Zatrudnienia;

- prowadzenie zbioru i rejestru zapytań w sprawie interpretacji przepisów prawnych;

- opracowanie projektów planów pracy na podstawie materiałów przygotowywanych przez kierowników komórek organizacyjnych;

- realizacja zaplanowanych kontroli wewnętrznych oraz kontroli zlecanych na bieżąco przez Dyrektora Urzędu;

- prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przedkładanie propozycji ich załatwienia Dyrektorowi Urzędu;

- obsługa kancelaryjna urzędu, przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu;

- nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt na terenie Urzędu oraz Filii;

- tworzenie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy oraz potrzeb Dyrektora Urzędu;

- zabezpieczenie bazy danych stosownie do obowiązujących unormowań prawnych;

- zarządzanie obiegiem dokumentów w Urzędzie;

- wdrażanie nowych technik obsługi udoskonalających pracę Urzędu;

- organizowanie pracy sekretariatu i kancelarii ogólnej Urzędu;

- nadzór nad zabezpieczeniem dokumentów na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie;

- oflagowanie budynku w związku ze Świętami Narodowymi i w razie innych potrzeb;

b) Z zakresu administrowania majątkiem Urzędu:

- administrowanie majątkiem Urzędu i zabezpieczenie jego sprawności technicznej;

- nadzór nad prowadzeniem kartotek osobowych przydzielonego pracownikom sprzętu
i wyposażenia;

- gospodarowanie pomieszczeniami Urzędu, współdziałanie z komórką finansów w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji;

- zapewnienie łączności przewodowej, bezprzewodowej, telefaxowej dla potrzeb Urzędu;

- zaopatrywanie pracowników Urzędu w środki techniczno – biurowe i socjalne (nadzór nad ustalaniem potrzeb, prowadzeniem zaopatrzenia w materiały biurowe, środki techniczne
i sprzęt biurowy zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych);

- nadzór nad konserwacją sprzętu i urządzeń biurowych;

- nadzór nad zamawianiem pieczęci, wizytówek, tablic informacyjnych oraz prowadzeniem ewidencji wydanych pieczęci i materiałów;

- dokumentowanie eksploatacji obsługi pojazdu służbowego;

- dbałość o estetykę Urzędu i jego otoczenia;

- prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu;

c) Z zakresu archiwizacji dokumentów:

- archiwizacja wszystkich dokumentów dotyczących funkcjonowania powiatowego urzędu pracy i ich zabezpieczenie;

- digitalizacja zasobów archiwalnych obowiązujących w PSZ i dbałość nad ich bieżącą realizacją;

- wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów na podstawie dokumentacji archiwalnej;

d) Z zakresu nadzoru nad podległymi pracownikami:

- organizacja pracy podległych pracowników i jej rozliczanie;

e) Z zakresu spraw związanych z informatyzacją Urzędu:

- zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego;

- nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego;

- nadzór nad właściwym zabezpieczeniem danych osobowych w systemie informatycznym;

- nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania;

- nadzór nad administrowaniem siecią komputerową i bazą danych;

- współpraca z Departamentem Informatyki w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i innymi instytucjami w zakresie informatyki;

- przygotowanie, wdrażanie i utrzymanie polityki bezpieczeństwa;

- prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz elektronicznej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

- zabezpieczenie pracy centrali telefonicznej Urzędu;

- zabezpieczanie całodobowego monitoringu Urzędu;

- zorganizowanie i zabezpieczanie sprawnego działania systemu alarmowego;

f) Z zakresu spraw zamówień publicznych oraz zapewnieniem wyposażenia Urzędu w materiały eksploatacyjne oraz gospodarowania majątkiem, jego inwentaryzacją oraz rozliczaniem:

- koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, w tym współpraca z poszczególnymi działami
w przygotowaniu SIWZ;

- udział w pracach komisji przetargowej;

- sporządzanie umów o zamówienia publiczne;

- sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej przy wyborze oferty, przy współpracy z komisją przetargową;

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

- doprowadzenie do zamknięcia postępowania udzielonego zamówienia publicznego
w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych;

g) Z zakresu innych spraw zleconych bezpośrednio przez Dyrektora Urzędu:

- techniczna i gospodarcza obsługa narad, spotkań i szkoleń prowadzonych na terenie Urzędu;

 

4. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. Życiorys zawodowy (CV);
 3. kopie świadectw pracy;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności;
 6. Kwestionariusz osobowy;
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi: co najmniej 6%.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku np.:

 1. Miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 4 – kondygnacyjnym z windą;
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Wymiar czasu pracy:   Pełny etat
 4. Data zatrudnienia: styczeń 2018r.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w Kancelarii Urzędu (pokój nr 4) lub przesłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Batorego 126 A

65-735 Zielona Góra

Z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI” w    terminie   do  dnia  20 listopada  2017r. do godziny 15:00.

Inne informacje:

 1. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszych etapów  naboru będą powiadomione telefonicznie; brak odpowiedzi jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2.  Nadesłane oferty pracy nie będą zwracane i ulegną zniszczeniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Kandydat przystępujący do dalszego etapu naboru przedkłada do wglądu dokument tożsamości;
 4. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PUP
  a także na tablicy informacyjnej PUP w Zielonej Górze;
 6. Informacja o możliwości ubiegania się o pracę przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1202) - nie dotyczy;
 7. Szczegółowe informacje na temat naboru ujęto w dokumencie: "Procedura naboru kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze"
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 684565662

 

 

Druki do pobrania (załączniki):

 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

 

Zielona Góra, 10 listopad  2017r.

 

Załączniki do pobrania: 2017-11-10 14:36:36 - Załączniki (41.50 kB)

Ilość odwiedzin: 604
Nazwa dokumentu: DOA - KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Milczarek
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Milczarek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-10 12:46:36
Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 12:46:36
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-10 14:47:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner