logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   minus Zamówienia poniżej 30 000 euro
      minus 22.02.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Projektowanie wnętrz Cinema 4D
      minus 28.03.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Makijaż permanentny microblading
      minus 03.04.2018 --- Wypełniacze w zabiegach estetycznych – poziom rozszerzony, Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych – szkolenie podstawowe
      minus 19.04.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona do kat. D,D1,DE,D1E
      minus 05.06.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie kat. C,CE C1, C1E
   minus Zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus ARCHIWUM
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
minus Filia Sulechów - REFERENT - 1 osoba
minus DOA - REFERENT - 1 osoba
minus CAZ - POŚREDNIK PRACY- 2 osoby
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - DOA - REFERENT - 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - DOA - REFERENT - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY- 2 osoby
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY - 2 osoby
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zaproszenie

do  złożenia oferty szkoleniowej

o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro netto

 

Zapraszam Państwa jednostkę do złożenia oferty szkoleniowej (według załączonego wzoru).

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
 1. przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia                     dla jednej osoby bezrobotnej z zakresu „Wypełniacze w zabiegach estetycznych – poziom rozszerzony, Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych – szkolenie podstawowe;
 2. celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika, który po ukończeniu szkolenia powinien posiadać zasób wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami;
 3. szkolenie z zakresu wypełniaczy w zabiegach estetycznych – poziom rozszerzony jest przeznaczone dla osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe z technik wypełnień kwasem hialuronowym;
 4. szkolenie z zakresu wypełniaczy – poziom rozszerzony powinno obejmować następujące zagadnienia teoretyczne: zasady proporcji i prawidłowego konturowania, preparaty do modelowania, techniki znieczulenia, przygotowanie do zabiegu oraz zagadnienia praktyczne: samodzielne wykonanie zabiegu w asyście szkoleniowca – specjalisty, iniekcja preparatu, wypełnianie zmarszczek czoła, wypełnienie ust, wypłycanie zmarszczek w okolicach ust;
 5. szkolenie podstawowe z zakresu toksyny botulinowej powinno obejmować następujące zagadnienia teoretyczne: podstawy anatomii w zakresie niezbędnym do wykonywania zabiegów, kwalifikacja pacjenta, przygotowanie do zabiegu, dostępne w Polsce preparaty Toksyny Botulinowej, nauka wyznaczania punktów iniekcji w likwidacji zmarszczek, jak uniknąć ew. niepowodzeń, przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów oraz zagadnienia praktyczne: uczestnik wykonuje zabiegi w każdej omawianej okolicy na modelkach pod opieką instruktora – lekarza specjalisty Medycyny Estetycznej;
 6. szkolenie musi być przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 7. szkolenie musi być realizowane przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu na jednego uczestnika szkolenia, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia, zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);
 8. w ofercie  należy przedstawić koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę;
 9.  wykonawca w ramach ceny szkolenia powinien uwzględnić koszty:
 • organizacji szkolenia (m.in. honorarium dla wykładowców i instruktorów, materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych i dydaktycznych, towarów i usług administracyjno – biurowych bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia, wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, materiałów szkoleniowych, ewentualnego poczęstunku (serwis kawowy);
 • egzaminu państwowego;
 • zakwaterowania i wyżywienia - w przypadku szkoleń organizowanych poza miastem Zielona Góra.

 

 1. Miejsce realizacji szkolenia oraz egzaminu końcowego: Zielona Góra. Dopuszcza się możliwość innego miejsca szkolenia niż miasto Zielona Góra, jednak w takim przypadku koszty dowozu/dojazdu uczestnika szkolenia z miejscowości Zielona Góra do miejsca odbywania szkolenia lub koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi w całości jednostka szkoląca (Wykonawca musi uwzględnić te koszty w kosztorysie szkolenia). W przypadku organizacji szkolenia w miejscowości innej niż miasto Zielona Góra dzienny czas trwania szkolenia wraz         z dojazdem w obie strony nie może przekroczyć 8 godzin przy uwzględnieniu pkt 1 lit. g).

 

 1. Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia kwiecień/maj 2018

 

 

Kolejne szkolenia będą zlecane instytucji szkoleniowej na bieżąco według potrzeb przez cały 2018 r. Jednostka szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia indywidualnie (bez względu na ilość uczestników) po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
 • cena szkolenia: 80 %;
 • certyfikat jakości (akredytacja Kuratora Oświaty, certyfikat ISO): 20%.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pup.zgora.pl w zakładce Szkolenia, gdzie zamieszczone są "Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych na 2018 rok",  z którymi warto zapoznać się przed złożeniem oferty szkoleniowej.

 

 1. Forma złożenia oferty:
 • osobiście: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze Filia w Sulechowie, 66-100 Sulechów,

ul. Niepodległości 15, sekretariat pok. 1; lub

 • pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze Filia w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. Niepodległości 15 (decyduje data wpływu do Zamawiającego); lub
 • skan oferty w wersji elektronicznej na adres: szkolenia.sulechow@pup.zgora.pl; (dla skuteczności wniesienia oferty wymagane jest uzyskanie potwierdzenia przez Zamawiającego jej otrzymania poprzez pocztę e-mail); lub
 • faxem na nr: 68 385 07 62 (dla skuteczności wniesienia oferty wymagane jest uzyskanie potwierdzenia przez Zamawiającego jej otrzymania poprzez fax).

 

 1. Termin składania ofert: do dnia 10.04.2018 r. do godz. 14:00
 2. Termin ważności oferty: 31.12.2018 r.
 3. Osoby uprawnione do kontaktów: Dział szkoleń, tel. 68 385 07 64                                                                                                                                                              

 

Jednocześnie informuję, iż  złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze zleceniem usługi.

 

Oferta niekompletna lub złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie.

 

Oferta będzie obowiązywać do 31.12.2018 r. – w tym czasie oferta wybrana jako najkorzystniejsza będzie mogła być wykorzystana w przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania szkolenia  o tym samym zakresie tematycznym. Po każdym zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu szkolenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Urząd potrzeby przeszkolenia kolejnej osoby bezrobotnej. Harmonogram winien uwzględniać oczekiwane przez Zamawiającego terminy przeprowadzenia szkoleń wskazane w zgłoszonym zapotrzebowaniu na przeprowadzenie szkolenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży harmonogramu szkoleń w wyznaczonym czasie, albo przedłożony przez Wykonawcę harmonogram nie będzie uwzględniał wskazanych przez Zamawiającego wytycznych co do terminu przeprowadzenia szkolenia, Zamawiający może udzielić zamówienia dotyczącego tego szkolenia, jak też pozostałych szkoleń w okresie do 31.12.2018 r. Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

 

Załączniki do pobrania: 2018-04-03 14:46:53 - Oferta szkoleniowa (101.50 kB)
2018-04-03 14:47:12 - Program szkolenia (38.00 kB)

Ilość odwiedzin: 68
Nazwa dokumentu: 03.04.2018 --- Wypełniacze w zabiegach estetycznych – poziom rozszerzony, Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych – szkolenie podstawowe
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Górnicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Górnicka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 14:36:06
Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 14:36:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 14:47:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner