logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   minus Zamówienia poniżej 30 000 euro
      minus 22.02.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Projektowanie wnętrz Cinema 4D
      minus 28.03.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Makijaż permanentny microblading
      minus 03.04.2018 --- Wypełniacze w zabiegach estetycznych – poziom rozszerzony, Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych – szkolenie podstawowe
      minus 19.04.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona do kat. D,D1,DE,D1E
      minus 05.06.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie kat. C,CE C1, C1E
   minus Zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus ARCHIWUM
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
minus Filia Sulechów - REFERENT - 1 osoba
minus DOA - REFERENT - 1 osoba
minus CAZ - POŚREDNIK PRACY- 2 osoby
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - DOA - REFERENT - 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - DOA - REFERENT - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY- 2 osoby
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY - 2 osoby
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zaproszenie

do  złożenia oferty szkoleniowej o wartości zamówienia  poniżej

30.000 euro netto

 

Zapraszam Państwa jednostki do złożenia oferty szkoleniowej (według załączonego wzoru).

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
 1. przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia
  z zakresu: „Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie kat. C,CE C1, C1E”;
 2.  szkolenie ma na celu uaktualnienie wiedzy potrzebnej w pracy kierowcy samochodu ciężarowego,
  ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa drogowego i racjonalnego zużycia paliwa;
 3. szkolenie powinno obejmować 35 godzin; program szkolenia musi być zgodny z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t. j. Dz.U. 2016, poz. 1907 z  poźn. zm.)  oraz zgodny
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t. j. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 151);
 4. zaproszenie dotyczy szkolenia indywidualnego, realizowanego na wniosek jednej osoby bezrobotnej;
 5. zajęcia teoretyczne mają być prowadzone w sali ośrodka szkolenia w formie wykładu, seminarium, pokazu, ćwiczeń lub innych form zajęć stosowanych w kształceniu osób dorosłych lub w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera – wykładowcy przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia;
 6. szkolenie musi być przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 7. szkolenie musi być realizowane przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu na jednego uczestnika szkolenia, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia, zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.);
 8. Wykonawca do złożonej oferty, oprócz załączników wymienionych w druku oferty szkoleniowej, musi złożyć oświadczenie lub przedstawić dokument potwierdzający, że spełnia wymagania dotyczące prowadzenia ośrodka szkoleniowego na podstawie art. 39 g ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. 2016, poz. 1907 z  poźn. zm.) oraz spełnia wymogi wynikające z rozdziału II § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t. j. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 151). W przypadku złożenia oświadczenia powinno ono zawierać klauzulę o następującej treści: Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego, która brzmi: „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że………………..;
 9. w ofercie  należy przedstawić koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę;
 10. Wykonawca w ramach ceny szkolenia powinien uwzględnić koszty:
 • organizacji szkolenia (m.in. honorarium dla wykładowców i instruktorów, materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych i dydaktycznych, towarów i usług administracyjno – biurowych bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia, wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, materiałów szkoleniowych, ewentualnego poczęstunku (serwis kawowy);
 • zakwaterowania i wyżywienia (tylko w przypadku szkoleń organizowanych poza miastem Zielona Góra).
 1. Miejsce realizacji szkolenia: Zielona Góra.

Dopuszcza się możliwość innego miejsca szkolenia niż miasto Zielona Góra, jednak w takim przypadku koszty dowozu lub dojazdu uczestnika szkolenia z miejscowości Zielona Góra do miejsca odbywania szkolenia lub koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi w całości jednostka szkoląca (Wykonawca musi uwzględnić te koszty w kosztorysie szkolenia). W przypadku organizacji szkolenia w miejscowości innej niż miasto Zielona Góra dzienny czas trwania szkolenia wraz z dojazdem w obie strony nie może przekroczyć 8 godzin przy uwzględnieniu pkt 1 lit g).

 1. Termin realizacji: rozpoczęcie pierwszego szkolenia – czerwiec 2018 r.

Kolejne szkolenia będą zlecane instytucji szkoleniowej na bieżąco według potrzeb przez cały 2018 r. Jednostka szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia indywidualnie (bez względu
na ilość uczestników) po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert:
 • cena szkolenia: 80 %;
 • certyfikat jakości (akredytacja Kuratora Oświaty, certyfikat ISO): 20%.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pup.zgora.pl w zakładce Szkolenia, gdzie zamieszczone są "Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych na 2018 rok", z którymi warto zapoznać się przed złożeniem oferty szkoleniowej.

 1. Forma złożenia oferty:
 • osobiście: Powiatowy Urząd Pracy, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 A, Kancelaria (pok. 006, parter); lub
 • pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 A (decyduje data wpływu do zamawiającego); lub
 • skan oferty w wersji elektronicznej na adres: szkolenia@pup.zgora.pl (dla skuteczności wniesienia oferty wymagane jest uzyskanie potwierdzenia przez Zamawiającego jej otrzymania poprzez pocztę e – mail); lub
 • faxem na nr: 68 452 06 66 (dla skuteczności wniesienia oferty wymagane jest uzyskanie potwierdzenia przez Zamawiającego jej otrzymania poprzez fax).
 1. Termin składania ofert: do dnia  12.06.2018 r. do godz. 1400
 2. Termin ważności oferty: 31.12.2018 rok.
 3. Osoby uprawnione do kontaktów: dział szkoleń (68) 456 56 58

                                                                                                                                                             

Jednocześnie informuję, iż  złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze zleceniem usługi.

Oferta niekompletna lub złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie.

Oferta będzie obowiązywać do dnia 31.12.2018 roku – w tym czasie oferta wybrana jako najkorzystniejsza będzie mogła być wykorzystana w przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania szkolenia o tym samym zakresie tematycznym. Po każdym zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu szkolenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Urząd potrzeby przeszkolenia kolejnej osoby bezrobotnej. Harmonogram winien uwzględniać oczekiwane przez Zamawiającego terminy przeprowadzenia szkoleń wskazane w zgłoszonym zapotrzebowaniu na przeprowadzenie szkolenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży harmonogramu szkoleń w wyznaczonym czasie, albo przedłożony przez Wykonawcę harmonogram nie będzie uwzględniał wskazanych przez Zamawiającego wytycznych co do terminu przeprowadzenia szkolenia, Zamawiający może udzielić zamówienia dotyczącego tego szkolenia, jak też pozostałych szkoleńw okresie do 31.12.2018 r.  Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

Załączniki do pobrania: 2018-06-05 13:11:11 - Oferta szkoleniowa (101.50 kB)
2018-06-05 13:12:04 - Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych (178.50 kB)
2018-06-05 13:12:38 - Program szkolenia (38.00 kB)

Ilość odwiedzin: 34
Nazwa dokumentu: 05.06.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie kat. C,CE C1, C1E
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 13:06:43
Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 13:06:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 13:12:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner