logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
minus Filia Sulechów - REFERENT - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY- 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - FILIA SULECHÓW - REFERENT- 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - FILIA SULECHÓW - REFERENT- 1 osoba
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY W URZĘDZIE > CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej

65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A

Nazwa stanowiska:    POŚREDNIK PRACY   1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie.
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. wykształcenie -  wyższe.
 5. staż pracy – co najmniej 1 rok stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy.
 6. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o systemie ubezpieczeń społecznych. KPA ,KP, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych tj.: rozporządzenia MRPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy.
 7. dobra znajomość obsługi komputera - preferowana znajomość programów SYRIUSZ,EDOK.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań oraz umiejętność pracy w zespole.
 2. łatwość nawiązywania kontaktów personalnych, umiejętności negocjacyjne i odporność emocjonalna.
 3. wysoka kultura osobista, takt , opanowanie , cierpliwość, stateczność.

 3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku  Pośrednika pracy obejmuje:

 1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
 2. pozyskiwanie ofert pracy.
 3. udzielanie pracodawcom informacji  o kandydatach do pracy , w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
 4. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 5. inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 6. współdziałanie  z  innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 7. stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, polegająca w szczególności na ustaleniu profilu pomocy, przygotowaniu i nadzorze nad  realizacją indywidualnego planu działania, świadczenia podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie:

- ustalenie potrzeb klienta poprzez nawiązanie kontaktu z klientem, uzyskanie informacji o jego sytuacji zawodowej, dokonanie analizy potrzeb klienta,

- udzielanie informacji o formach pomocy, które mogą być zastosowane w przypadku bezrobotnego,

- realizacja zadań związanych z udzielaniem klientowi pomocy- wykonywanie przewidzianych dla klienta w ramach współpracy zadań lub pokierowanie do odpowiednich pracowników urzędu pracy bądź innych instytucji,

- bieżące monitorowanie przebiegu IPD,

- dokonywanie aktualizacji informacji zawartych w karcie rejestracyjnej.

 1. współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności   polegającej na doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. przyjmowanie, weryfikowanie pod względem formalnym i rejestrowanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, sporządzanie statystyki dotyczącej zatrudniania cudzoziemców.
 3. informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji.

4. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. życiorys zawodowy (CV).
 3. kserokopie świadectw pracy.
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności.
 6. kwestionariusz osobowy.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  co najmniej 6%-TAK.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

 1. Miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 5 – kondygnacyjnym z windą.
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 3. Wymiar czasu pracy:   Pełny etat.
 4. Data zatrudnienia: lipiec 2018r.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w Kancelarii Urzędu (pokój nr 6) lub przesłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Batorego 126A

65-735 Zielona Góra

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: POŚREDNIK PRACY w Centrum Aktywizacji Zawodowej” w terminie do dnia 18 czerwca 2018r. do godziny 15:00.

8. Inne informacje:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. nadesłane oferty aplikacyjne można odebrać w przeciągu 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości.
 4. dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PUP a także na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 6. informacja o możliwości ubiegania się o pracę przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.).
 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 684565662.

 

Druki do pobrania (załączniki):

 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Załączniki do pobrania: 2018-06-06 12:41:03 - Załączniki (41.50 kB)

Ilość odwiedzin: 399
Nazwa dokumentu: CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 12:24:39
Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 12:24:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-06 13:31:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner