logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
minus Filia Sulechów - REFERENT - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY- 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - FILIA SULECHÓW - REFERENT- 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - FILIA SULECHÓW - REFERENT- 1 osoba
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY W URZĘDZIE > Filia Sulechów - REFERENT - 1 osoba

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze

65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A

Miejsce pracy: Filia Sulechów Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Nazwa stanowiska: REFERENT   1 osoba

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie  wyższe;
 5. preferowany staż pracy  w publicznych służbach zatrudnienia;
 6. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz  Kodeksu Pracy ;
 7. dobra znajomość obsługi komputera - preferowana  znajomość  programów SYRIUSZ, e-DOK.

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań oraz umiejętność pracy w zespole;
 2. łatwość nawiązywania kontaktów personalnych , umiejętności negocjacyjne i odporność emocjonalna;
 3. wysoka kultura osobista, takt , opanowanie , cierpliwość, stateczność.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje:

 1. obsługa bezrobotnych w zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń,
 2. udzielanie informacji o obowiązkach i uprawnieniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 3. sprawdzanie kompletności dokumentów, ich weryfikacja i właściwa kwalifikacja oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
 4. modyfikacja danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w systemie SYRIUSZ,
 5. udzielanie odpowiedzi na pisma z innych instytucji oraz występowanie z zapytaniem do tych instytucji,
 6. obsługa systemu e-DOK,
 7. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy,
 8. prowadzenie archiwum w  Filii Sulechów Powiatowego Urzędu Pracy,
 9. wykonywanie innych czynności wynikających z zadań wspólnych dla komórek organizacyjnych urzędu oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

4. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys zawodowy (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności;
 6. kwestionariusz osobowy;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%  - TAK

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 1. Miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 2 – kondygnacyjnym bez windy;
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Wymiar czasu pracy:   Pełny etat
 4. Data zatrudnienia: lipiec 2018r.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w Kancelarii Urzędu (pokój nr 6) lub przesłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Batorego 126 A

 65-735 Zielona Góra

Z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko REFERENT w Referacie Ewidencji, Świadczeń i Informacji   Filia Sulechów ” w terminie  do  dnia  18 czerwca 2018r. do godziny 15:00.

Inne informacje:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszych etapów  naboru będą powiadomione telefonicznie;
 2. nadesłane oferty aplikacyjne można odebrać w przeciągu 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. kandydat przystępujący do dalszego etapu naboru przedkłada do wglądu dokument tożsamości;
 4. dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PUP w Zielonej Górze, a także na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;
 6. informacja o możliwości ubiegania się o pracę przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego: zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1202z póżn.zm.);
 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 684565662

Druki do pobrania (załączniki):

 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Załączniki do pobrania: 2018-06-06 12:48:57 - Załączniki (45.00 kB)

Ilość odwiedzin: 296
Nazwa dokumentu: Filia Sulechów - REFERENT - 1 osoba
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 12:36:47
Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 12:36:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-06 13:31:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner