logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   minus Zamówienia poniżej 30 000 euro
      minus 06.09.2018 --- kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – aluminium i jego stopów oraz spawania blach i rur spoinam
      minus 06.09.2018 --- Operator zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wszystkie typy, kl. II
      minus 19.09.2018 --- Diagnosta samochodowy
      minus 19.10.2018 --- Konsultant ślubny – Wedding Planner
      minus 19.10.2018 --- Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1kV
      minus 21.11.2018 --- Kurs hipnoterapii i hipnozy
      minus 17.12.2018 --- Komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych przy użyciu systemu KOBRA
   minus Zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus ARCHIWUM
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus DOA - INFORMATYK - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - INFORMATYK - 1 osoba
minus INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU - DOA - INFORMATYK - 1 osoba
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zaproszenie do  złożenia oferty szkoleniowej

o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro netto

 

Zapraszamy Państwa jednostkę do złożenia oferty szkoleniowej (według załączonego wzoru).

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
 1. przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych przy użyciu systemu KOBRA”;
 2. zaproszenie dotyczy szkolenia indywidualnego realizowanego na wniosek jednej osoby bezrobotnej;
 3. szkolenie ma na celu teoretyczne  i praktyczne przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy w zakresie kosztorysowania;
 4. szkolenie musi być realizowane przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych
  w tygodniu na jednego uczestnika szkolenia, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia, zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.);
 5. szkolenie musi być przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 6. w ofercie  należy przedstawić koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę;
 7. wykonawca w ramach ceny szkolenia powinien uwzględnić koszty:
 • organizacji szkolenia (m.in. honorarium dla wykładowców i instruktorów, materiałów potrzebnych do zajęć dydaktycznych, towarów i usług administracyjno – biurowych bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia, wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, materiałów szkoleniowych, ewentualnego poczęstunku (serwis kawowy);
 • ewentualnych egzaminów zewnętrznych (jeśli są wymagane);
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia – w przypadku szkoleń realizowanych poza miastem Zielona Góra.

 

 1. Miejsce realizacji szkolenia: Zielona Góra.

Dopuszcza się możliwość innego miejsca szkolenia niż miasto Zielona Góra, jednak w takim przypadku koszty dowozu/dojazdu uczestnika szkolenia z miejscowości Zielona Góra do miejsca odbywania szkolenia lub koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi w całości jednostka szkoląca (Wykonawca musi uwzględnić te koszty w kosztorysie szkolenia).
W przypadku organizacji szkolenia w miejscowości innej niż miasto Zielona Góra oraz organizacji codziennego dowozu uczestnika do miejsca szkolenia dzienny czas trwania szkolenia wraz z dojazdem w obie strony nie może przekroczyć 8 godzin przy uwzględnieniu pkt 1 lit d).

 

 1. Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia: styczeń/luty 2019 r.

Kolejne szkolenia będą zlecane instytucji szkoleniowej na bieżąco według potrzeb przez cały 2019 r. Jednostka szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia indywidualnie (bez względu na ilość uczestników).

 

 1. Kryteria oceny ofert:
 • cena szkolenia: 80 %;
 • certyfikat jakości (akredytacja Kuratora Oświaty, certyfikat ISO): 20%.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pup.zgora.pl w zakładce Szkolenia, gdzie zamieszczone są "Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych na 2018 rok",
z którymi warto zapoznać się przed złożeniem oferty szkoleniowej.

 

 

 

 1. Forma złożenia oferty:
 • osobiście: Powiatowy Urząd Pracy, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 A, Kancelaria (pok. 006, parter); lub
 • pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 A (decyduje data wpływu do zamawiającego); lub
 • skan oferty w wersji elektronicznej na adres szkolenia@pup.zgora.pl (dla skuteczności wniesienia oferty wymagane jest uzyskanie potwierdzenia przez Zamawiającego jej otrzymania poprzez pocztę e – mail); lub
 • faxem na nr: 68 452 06 66 (dla skuteczności wniesienia oferty wymagane jest uzyskanie potwierdzenia przez Zamawiającego jej otrzymania poprzez fax).

 

 1. Termin składania ofert: do dnia 28.12.2018 r. do godz. 1400

 

 1. Termin ważności oferty: 31.12.2019 r.

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktów: Dział Szkoleń, tel. 68 456 56 58

Jednocześnie informujemy, iż  złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze zleceniem usługi.

Oferta niekompletna lub złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie.

Oferta będzie obowiązywać do dnia 31.12.2019 roku – w tym czasie oferta wybrana jako najkorzystniejsza będzie mogła być wykorzystana w przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania szkolenia o tym samym zakresie tematycznym. Po każdym zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu szkolenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Urząd potrzeby przeszkolenia kolejnej osoby bezrobotnej. Harmonogram winien uwzględniać oczekiwane przez Zamawiającego terminy przeprowadzenia szkoleń wskazane w zgłoszonym zapotrzebowaniu na przeprowadzenie szkolenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży harmonogramu szkoleń w wyznaczonym czasie, albo przedłożony przez Wykonawcę harmonogram nie będzie uwzględniał wskazanych przez Zamawiającego wytycznych co do terminu przeprowadzenia szkolenia, Zamawiający może udzielić zamówienia dotyczącego tego szkolenia, jak też pozostałych szkoleń w okresie do 31.12.2019 r. Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

Załączniki do pobrania: 2018-12-17 14:26:13 - Program szkolenia (38.00 kB)
2018-12-17 14:26:25 - Oferta szkoleniowa (101.50 kB)

Ilość odwiedzin: 29
Nazwa dokumentu: 17.12.2018 --- Komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych przy użyciu systemu KOBRA
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Jankowiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Jankowiak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 14:20:27
Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 14:20:27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-17 14:26:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner