logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - CAZ - POŚREDNIK PRACY - 1 osoba
 PRAWO PRACY
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Zielonej Górze

 

 

I.  INFORMACJA OGÓLNA

 

Adres zespołu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Dąbrowskiego 1

65-021 Zielona Góra

 

Przewodniczący Zespołu - Krzysztof Makarowicz

 

email: pzon.zgora@o2.pl

 

Punkt informacyjny - tel. 68 458 05 30

Obsługa administracyjna Zespołu - tel. 68 458 05 31 , 68 458 05 34

 

Godziny pracy urzędu: - 7.00 – 15.00

Godziny załatwiania  interesantów: - 9.00 – 14.00 

 

Podstawa prawna

Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 

   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych.

 

 

 

 II.  RODZAJE WNIOSKÓW:

 Przez Zespół rozpatrywane są trzy rodzaje wniosków o wydanie orzeczenia: 

  • orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

 

Zespół orzeka na wniosek:

-  osoby zainteresowanej

-  przedstawiciela ustawowego tej osoby.

 

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

 

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

Dokumentację medyczną (kserokopie) oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia składanych kopii dowodów leczenia, w tym oryginał zaświadczenia lekarskiego opisujący stan zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć:

Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku, oryginał informacji o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny, dokumentację medyczna: kserokopie (dowody leczenia stanowią karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań w zależności od rodzaju schorzenia EKG, rtg, opis do rtg, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka np. ocena psychologiczna, kserokopię orzeczenia w przypadku gdy jest to kolejna komisja dziecka.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

Dokumentację medyczną (kserokopie), kserokopię orzeczenia o inwalidztwie (KIZ) lub niezdolności do pracy (ZUS) oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

 

Według aktualnego stanu prawnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności zawierają następujące wskazania:

  • Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości osoby

 

 1. Szkolenia, w tym specjalistycznego:
  • Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
  • Uczestnictwa w terapii zajęciowej
 2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie osoby:
  • Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
  • Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia rehabilitacji i edukacji
  • Spełniania przez osobę przesłanek określonych w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – do uzyskania karty parkingowej
  • Spełnienia przez osobę przesłanek określonych w ustawie z dnia 8.10.2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (DZ. U. Nr 240, poz. 2406) – niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 3. Inne

 

 

 

III.  ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Stopnie niepełnosprawności:

1/ znaczny

2/ umiarkowany

3/ lekki

Po nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ustawą z dnia 20 grudnia 2002r.) podstawowym warunkiem zaliczenia osoby do danego stopnia niepełnosprawności jest naruszenie sprawności organizmu oceniane pod katem jego wpływu na zdolność bądź niezdolność do pracy oraz na ograniczeniu w zdolności do samodzielnej egzystencji.

 

Znaczny stopień niepełnosprawności .

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

Lekki stopień niepełnosprawności.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji sanitarnej o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych jeżeli:

- mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu,

- naruszona sprawność powoduje konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 

Szczegółowa regulacja:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 (orzeczenia lekarza ZUS), mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Tu zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie. Od orzeczenia nie służy odwołanie.

 

 

IV.  INSTYTUCJE ORZEKAJĄCE

Zespoły orzekające o niepełnosprawności to:

1/ powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja

2/ wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

 

 

V.  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeczenie wydał.

Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, tj. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Postępowanie w sprawie odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.

 

VI.  SYMBOLE PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ogranicza wykonywanie czynności życiowych i aktywności społecznej.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden, ale nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, które wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

 

Aktualne symbole przyczyny niepełnosprawności:

Od 01 stycznia 2010 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1803 z dnia 30 grudnia 2009 r. obowiązują  następujące symbole przyczyny niepełnosprawności:

01-U - upośledzenia umysłowe,

02-P - choroby psychiczne,

03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O - choroby narządu wzroku,

05-R - upośledzenia narządu ruchu,

06-E - epilepsja,

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T - choroby układu pokarmowego,

09-M - choroby układu moczowo-płciowego,

10-N - choroby neurologiczne,

11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

 

 

VII.  LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że

od 01 stycznia 2010 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1803 z dnia 30 grudnia 2009 r. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydawane są wyłącznie na podstawie wydanych orzeczeń przez powiatowe lub wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub  stopień niepełnosprawności wydawane są wyłącznie na podstawie:

                wydanych orzeczeń o niepełnosprawności,

                wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

                wydanych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym do jej miejsca zamieszkania Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność.

Przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoby, która ukończyła 16 rok życia, Powiatowy Zespół wystawia legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności.

Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, jeśli może to ułatwić danej osobie korzystanie z należnych ulg i uprawnień.

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-01-26 09:07:21 - rozporządzenie z 22-12-2009 r. (29.50 kB)
2010-01-26 09:12:42 - rozporządzenie z 23-12-2009 r. (41.00 kB)

Nazwa dokumentu: POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Fórmanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Fórmanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-04-19 07:23:16
Data udostępnienia informacji: 2006-04-19 07:23:16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-07 16:16:11

Wersja do wydruku...

corner   corner